Hr En
Naslovna  >  Projekt

Projekt

Cap4App je projekt sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+, koji se provodi s ciljem pomoći malim i srednjim poduzećima aktivnima u području naukovanja i onima koji se žele uključiti u naukovanje, jačanjem partnerstva s relevantnim institucijama. 

O projektu

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta komora i partnera za pomoć malim i srednjim poduzećima za uključivanje u naukovanje
Akronim projekta: Cap4App
Nositelj projekta: Hrvatska gospodarska komora
Ukupni proračun: 530.537,00 €
Potprogram: ERASMUS + KA3 – Podrška reformi politika
Planirano trajanje: 24 mjeseca (početak: listopad 2016.)
 
Cilj projekta je ojačati organizacijske kapacitete HGK i partnerskih institucija u suočavanju s izazovima reforme srednjega strukovnog obrazovanja i, u konačnici, pružiti potporu malim i srednjim poduzećima koji već sudjeluju u programu naukovanja ili se tek namjeravaju uključiti.

Projekt će imati učinak na intenziviranje suradnje između ključnih dionika u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te će osnažiti njihov utjecaj na politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
Pridonijet će boljem  razumijevanju učenja temeljenog na radu u poduzećima te razvoju modela za njihovu kvalitetniju provedbu.

Suradnjom s austrijskom komorom i upoznavanjem s primjerima dobre prakse, projektni partneri su usvojili iskustva i znanja koja će moći primijeniti u hrvatskom kontekstu. Cilj je bio sagledati prepreke na koje MSP-ovi nailaze pri primanju učenika na praksu/naukovanje i osposobiti savjetnike za rad s poduzećima i školama. Uzimajući u obzir postojeći nacionalni zakonodavni okvir, razvitjeni su kriteriji za odabir MSP-ova zainteresiranih za primanje učenika, vodiči i priručnici, program osposobljavanja mentora u poduzećima i provedene su promotivne aktivnosti s ciljem motiviranja MSP-ova i poboljšanja percepcije strukovnog obrazovanja.

Partneri

Nositelj projekta:
Hrvatska gospodarska komora
Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
email: cap4app@hgk.hr


Partneri:
Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL)
Federalna gospodarska komora Austrije (WKÖ)
Hrvatski zavod za zapošljavanje(HZZ)
Sveučilište u Zadru (UNIZD)
Obrtnička komora Zagreb (OKZ)

Pozadina projekta

U Hrvatskoj je trenutno nedovoljno zastupljen model učenja na radnome mjestu u stvarnome radnom okruženju u poduzećima. Prema istraživanju poslodavaca iz 2014. (Zaposlimo Hrvatsku), jedan od glavnih problema s kojima se suočavaju jest jaz u vještinama tj. nedostatak radne snage s potrebnim kvalifikacijama, posebice kod mladih. Poslodavci upućuju na to da kompetencije stečene u tradicionalnom obrazovnom sustavu ne odgovaraju kompetencijama potrebnima za uspješno obavljanje aktivnosti na radnomu mjestu. Taj nesrazmjer djelomično objašnjava niske razine zaposlenosti mladih u Hrvatskoj. To osobito dolazi do izražaja u strukovnim zanimanjima.

Ova situacija poziva na mjere za poboljšanje privlačnosti i kvalitete strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Trenutno učenici stječu ograničeno praktično iskustvo tijekom školovanja, najčešće u vidu praktične nastave u školama gdje se simuliraju radni uvjeti, a manjim dijelom kroz stručnu prasku u poduzećima ili kroz naukovanje za programe zanimanja u vezanim obrtima. Učenje temeljeno na radu (UTR) u poduzećima povećava poslodavcima pristup radnicima s relevantnim vještinama i znanjima i olakšava učenicima prijelaz u svijet rada. Zemlje s jakim dualnim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja gdje se učenje i praksa održava u poduzeću, imaju najniže stope nezaposlenosti mladih (OECD 2010.). Programi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja moraju odgovoriti na strukturne promjene društva, osobito visoke stope nezaposlenosti među mladima. Potrebno je prilagoditi obrazovni sustav tako da učenici mogu dobiti kvalitetno radno iskustvo tijekom školovanja, a ne da se dodatno osposobljavaju putem skupih mjera koje ih drže izvan negativne statistike.

Kako bi učenje temeljeno na radu postalo uobičajena praksa u Hrvatskoj, potrebno je uložiti dvostruki napor. S jedne strane, presudno je uključiti poduzeća, upoznavanjem s prednostima poput izbjegavanja nesrazmjera vještina pri zapošljavanju novih kadrova, mogućnosti odabira talenata za buduće zapošljavanje i koristi od njihovih proizvodnih kapaciteta. S druge strane, potrebno je privući mlade strukovnom obrazovanju. Nažalost, percepcija strukovnog obrazovanja među učenicima i roditeljima je uglavnom negativna. Strukovna zanimanja smatraju se neperspektivnima i obično su posljednji izbor učenika i roditelja ili su vjerojatnija opcija za učenike slabijeg školskog uspjeha. Iskustvo učenja temeljenog na radu pruža učenicima izloženost profesionalnom i organizacijskom okruženju, pomaže u usmjeravanju interesa učenika i odabiru prikladne karijere.

Trebamo jezgrovit i prilagođen pristup u osmišljavanju nacionalnih politika koje jačaju veze između obrazovanja i osposobljavanja i prakse na radnomu mjestu i koje su prilagođene lokalnim potrebama. Potražnja poslodavaca za talentom važan je kontekst za razvoj kurikula i obrazovne reforme. EU strategije prepoznale su važnost učenja temeljenog na radu i cjeloživotnog učenja, na svim razinama obrazovanja, s obzirom na to da je stjecanje, održavanje i usavršavanje vještina ključna karakteristika za sve zaposlenike.

Način da se uspostavi sustav kvalitete je partnerstvo svih dionika uključenih u politike i programe razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, uključujući relevantna ministarstva, agencije, komore, škole, poduzeća, lokalne zajednice, roditelje i službe za zapošljavanje. U Hrvatskoj ne postoji temeljita statistika / registar o naukovanju jer je podijeljena između ministarstva, Obrtničke komore i županija. Za provedbu učenja temeljenog na radu, trebaju biti izrađeni jasniji propisi i smjernice te strategije za poticanje poduzeća da se uključe u SOO, mjerama poput: osiguranja poticaja za poduzetnike, uspostavljanja boljih programa za treninge mentora u poduzećima i to onih koji su u skladu s njihovim kapacitetima, licenciranje mentora, akreditiranje tvrtki uključenih u UTR i stvaranje registra poduzeća i mentora. Također je važno osigurati standarde kvalitete u tvrtkama koje provode UTR, kako bi se osiguralo da se učenici ne natječu sa zaposlenim radnicima i ne iskorištavaju kao jeftina radna snaga.

Poslodavci su u potrazi za kvalificiranim radnicima, a istodobno se suočavaju i sa sve više izazova u sve konkurentnijem i nestabilnijem gospodarstvu. Mnoge su tvrtke u protekla dva desetljeća smanjile svoje kadrove te je skupo i rizično osposobljavati nove zaposlenike bez radnog iskustva.

Hrvatski programi strukovnog obrazovanja nisu prošli kroz značajne promjene tijekom posljednja dva desetljeća, ne odražavaju razvoj tehnologija i trendova u struci i nisu u skladu s potrebama tržišta rada. Tvrtke, uglavnom mala i srednja poduzeća, nisu aktivno sudjelovale u pružanju učenja temeljenog na radu zbog nedostatka ljudskih i financijskih resursa, niskog vrednovanja tog modela ili iz drugih razloga. Dok aktualna reforma obrazovanja naglašava širu primjenu učenja temeljenog na radu i poduzetničkog učenja, ne postoji institucija u Hrvatskoj koja bi mogla djelovati kao jedinstveno mjesto za male i srednje poduzetnike zainteresirane za UTR. Također je potrebna pomoć MSP-ovima u pravnim i logističkim pitanjima u vezi s provedbom učenja temeljnog na radu.

Poslodavci bi trebali imati više mogućnosti za suradnju s drugim strukovnim institucijama i sudjelovati u oblikovanju strukovnih programa koji odražavaju suvremene potrebe zanimanja i radnih mjesta, s ciljem poboljšanja uvjeta i kvalitete učenja temeljenog na radu.  Potrebno je uspostaviti platformu koja će učenicima olakšati pronalaženje mjesta za naukovanje u malim i srednjim poduzećima, a samim poduzećima valja olakšati izbor učenika za naukovanje, što zahtijeva veću uključenost komora u planiranje i provedbu SOO-a te zakonske i regulatorne promjene kako bi im se omogućilo da poboljšaju svoje kapacitete.

Ovaj projekt će pridonijeti podizanju kapaciteta mentora  u poduzećima i osiguravanju potpore u njihovom stručnom i profesionalnom razvoju te u konačnici povećanju atraktivnosti i relevantnosti SOO-a.
Mala i srednja poduzeća s ograničenim administrativnim resursima mogu imati koristi od takve kontinuirane suradnje i potpore, uključujući i pristup vještoj i specijaliziranoj radnoj snazi. UTR je način da se osiguraju vještine i kvalifikacije koje su potrebne budućim poslodavcima.
HGK bi po uzoru na gospodarske komore Njemačke i Austrije,  trebala imati značajniju ulogu u osiguravanju uvjeta provedbe UTR u poduzećima i utvrđivanja potreba za zanimanjima. 

Rezultati projekta


Opći je cilj projekta bio je jačanje kapaciteta projektnih partnera za pružanje potpore malim i srednjim poduzećima već uključenima u naukovanje i / ili koja se tek namjeravaju uključiti.
Kroz projekt ojačane su kompetencije zaposlenika institucija partnera, razvijeni su resursi i operativne sposobnost kako bi HGK i partneri mogli pružiti pomoć MSP-ima za uključivanje u izvedbu učenja temeljenog na radu (work-based learning) u poduzećima na razini srednjoškolskoga strukovnoga obrazovanja.
Stvoreni su administrativni uvjeti, procedura i program edukacije za stjecanje potrebnih kvalifikacija i certifikata za mentore. Promotivnim aktivnostima podignuta je svijest o dobrobitima i važnosti ovakvog modela učenja među MSP-ovima, ali i javnosti općenito. Posredno, projektne su aktivnosti utjecale na donositelje odluka u području strukovnog obrazovanja, strukovne škole, učenike i njihove roditelje.


 1. Provedeno istraživanje o stanju u području provedbe različitih oblika učenja temeljenog na radu u poduzeću i objavljeno "Izvješće o stanju u sustavu srednjega strukovnog obrazovanja i osposobljavanja: analiza stanja i analiza rezultata istraživanja" - ožujak 2017.g.
 2. Konferencija „Oblici učenja na radnome mjestu za učenike srednjega strukovnog obrazovanja u RH“ – 4. travnja 2017. g.
 3. Razvoj suradnje i razmjene informacija s partnerima te studijski posjet Austrijskoj gospodarskoj komori – 31. svibnja2. lipnja 2017. g.
 4. Prijevod relevantnih pravnih dokumenata i priručnika iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 5. Train the trainers - provedba edukacije za djelatnike županijskih komora HGK i institucija partnera za savjetnike za naukovanje za rad s poduzećima i školama – 4. - 5. prosinca 2017.g.
 6. Vodič za savjetnike za naukovanje
 7. Set kriterija za poduzeća zainteresirana za provedbu učenja temeljenog na radu
 8. Program za mentore 
 9. Priručnik za mentore u poduzećima
 10. Provedba programa osposobljavanja mentora26. – 27. travnja 2018. g.
 11. Konferencija za mentore – 28. svibnja 2018. g.
 12. Baza poduzeća licenciranih za naukovanje i mentora
 13. Provedene promotivne aktivnosti o projektnim aktivnostima i rezultatima za ciljne skupine;  prepoznate prednosti UTR-a; povećana vidljivost SOO-a
 14. Završna konferencija projekta Cap4App - 11. rujna 2018.

Cap4App u medijima

Wko.at: Erfolgreicher Abschluss des Erasmus+ Projekts "Cap4App" mit Kroatien

Školske novine (br. 33. / 30.10.2018.) Novi programi za mentore u poduzećima

Studentski Lider klub: Dualno obrazovanje, Tvrtkama treba pomoći da postanu mjesto učenja

Nacional.hr: CAP4APP Održana završna konferencija projekta Erasmus+
 
HIA.com.hr: Austrija kao uzor u strukovnom obrazovanju
 
ZG-magazin.com.hr: Austrija kao uzor u strukovnom obrazovanju

Hgk.hr: Austrija kao uzor u strukovnom obrazovanju

Dobro jutro, Hrvatska: Strukovno obrazovanje: Hoće li nam imati tko skratiti hlače?

Jutarnji.hr: HGK spremna preuzeti glavnu ulogu u strukovnom obrazovanju
 
Vecernji.hr: HGK spremna preuzeti glavnu ulogu u strukovnom obrazovanju
 
Index.hr: HGK spremna preuzeti glavnu ulogu u strukovnom obrazovanju
 
24sata.hr: HGK spremna za glavnu ulogu u strukovnom obrazovanju
 
Tportal.hr: HGK spremna preuzeti glavnu ulogu u strukovnom obrazovanju

Koža i obuća 67 (2018). Održano 11. znanstveno-stručno savjetovanje Tekstilna znanost i gospodarstvo (TZG 2018)

Refernet.hr: Dualno obrazovanje u fokusu

CEDEFOP: Croatia: vocational education and training in focus

Školske novine (br. 18. / 15.05.2018.) Hrvatska gospodarska komora osposobila 36 mentora u gospodarstvu


Poslovni.hr: Dok država sama kroji obrazovnu politiku, poslodavci neće pronaći kvalificirane radnike


ibw newsletter 01/2018: Cap4App. Stärkung der Kapazitäten der Kammern und Partner in Kroatien

Suvremena.hr: Hrvatska gospodarska komora osposobila 36 mentora u gospodarstvu

24sata.hr: Hrvatska gospodarska komora osposobila 36 mentora

Index.hr: Hrvatska gospodarska komora osposobila 36 mentora u gospodarstvu

Večernji.hr: Hrvatska gospodarska komora osposobila 36 mentora u gospodarstvu

Jutarnji.hr: Hrvatska gospodarska komora osposobila 36 mentora u gospodarstvu

Tportal.hr: Hrvatska gospodarska komora osposobila 36 mentora u gospodarstvu


Školske novine (br. 9. / 13.03.2018.) Moramo obrazovati kadrove potrebne našemu gospodarstvu

Večernji list (18.02.2018.) Dossier strukovno obrazovanje

Suvremena trgovina (br. 6. 2017.) Od poslodavaca se očekuje zapošljavanje mladih, a nitko ne vodi računa kakve radnike trebaju

Školske novine (br. 39 / 12.12.2017.)
Mora se vratiti povjerenje između poslodavaca i škola

Slobodna Dalmacija (05.12.2017.) Tri tjedna na stručnoj praksi, tri u školi

Vecernji.hr: Za strukovne škole 85 milijuna eura, a mi nismo povukli ni cent


Vecernji.hr: Svako dijete danas zna za akciju 'Kupujmo hrvatsko''


Hgk.hr: Burilović: Glas gospodarstva u kurikuralnoj reformi ne smije se ignorirati

 
Seecel.hr: Cap4App studijsko putovanje

Seeecel.hr: Cap4App Training of Coaches in Austria

Večerni list:
Jesu li tvrtke spremne za dualno obrazovanje?

Večernji list: Dualno obrazovanje podržava 80 posto tvrtki

Jutarnji list: Dualno obrazovanje podržava 80 posto tvrtki

Index.hr Dualno obrazovanje podržava 80 posto tvrtki

Privredni vjesnik br.3973 Dualno obrazovanje podupire 80 posto tvrtki

Seecel.hr:
Dual Education supported by 80% of companies

Seecel.hr: Dualno obrazovanje podržava 80 posto tvrtki

Hgk.hr: Dualno obrazovanje podržava 80 posto tvrtki

Seecel.hr: Conference Announcement

Seecel.hr: Konferencija o dualnom obrazovanju

Hgk.hr: Međunarodne konferencija: Oblici učenja na radnome mjestu za učenike srednjega strukovnog obrazovanja u RH – analiza stanja, izazovi i preporuke

Glasgacke.hr: Dualno obrazovanje za obrtnička i druga proizvodna zanimanja

EVarazdin.hr: Hrvatska gospodarska komora pokušava projektom prilagoditi školovanje tržištu rada

Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo: Naša škola uključena u istraživanje u sklopu Erasmus+ Cap4App projekta

Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo: Rezultati istraživanja „Jačanje kapaciteta komore i partnera za pomoć malim i srednjim poduzećima za uključivanje u naukovanje”

Ivanec.hr: Poziv malim i srednjim poduzećima: Ispunite anketu HGK

Privredni vjesnik br. 3972 Puno nezaposlenih, a radnika nema

Gospodarski info ŽK Otočac

Dubrovački vjesnik: Županijsko Gospodarsko vijeće: Nedostatak radne snage je kritičan

Obrtnički list br. 219/220: Obrtnička komora Zagreb Partner u europskom projektu Cap4App

Hgk.hr: Erasmus+ projekt Cap4App

Cap4App operativni jezik je engleski. Ovdje možete pročitati sažetak sadržaja na hrvatskom jeziku.
Print page

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Show Desktop view